Pravila korištenja

Dobro došli na internet stranice tvrtke B. Braun Adria.

Ove internet stranice su namijenjene pružanju općih informacija o tvrtci B.Braun, kao i o našim proizvodima i uslugama. Ove stranice nisu namijenjene pružanju specijalističkih savjeta i uputa koje se tiču B.Braunovih proizvoda i usluga. Za detaljne informacije i/ili upite o našim proizvodima i uslugama molimo kontaktirajte direktno B.Braun Adriu. Prvim korištenjem internet lokacije smatrat ćemo da ste se u cijelosti upoznali s ovim Uvjetima, da su vam jasni i da ih prihvaćate. Ako niste suglasni s njima, molimo da ne pristupate web lokaciji i ne koristite njezine sadržaje.

B. Braun Adria d.o.o. truditi će se i ulagati potrebne napore kako bi podaci i informacije objavljeni na našim internet stranicama bili točni i aktualni, ali istovremeno ne preuzima odgovornost za točnost i potpunost istih, kao što i ne daje pravo prigovora u tom smislu. Stoga, ne prihvaćamo nikakva jamstva i garancije za upravljanjem informacijama, te ne pružamo nikakva osiguranja koja se tiču točnosti i potpunosti pruženih informacija. Uporaba naših internet stranica i svih povezanih (link) stranica, zajedno sa sadržajem koje pružaju, je na odgovornost korisnika.
B. Braun Adria d.o.o. ne odgovara za štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo, posebnu ili posljedičnu štetu) koja može biti rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja bilo kojeg dijela ove internet lokacije.

Ove internet stranice sadržavaju informacije, i eventualne poveznice na stranice treće strane. Ne jamčimo za povjerljivost i točnost informacija pruženih od treće strane.

Sve slike i informacije sadržane na ovim internet stranicama su zaštićene autorskim pravima  ili drugim industrijskim imovinskim pravima. Sva imena proizvoda, napisana velikim slovima ili označena na bilo koji način, su zaštitni znakovi i zaštićene marke B. Braun koncerna.
Uporaba i kopiranje spomenutih informacija nisu dopuštene bez prethodnog odobrenja od strane B.Braun-a.

Zadržavamo pravo za promjenom sadržaja ovih internet stranica bez prethodnih upozorenja.

Uvjeti upotrebe portala My B. Braun (Extranet)

Sljedeći Uvjeti upotrebe primjenjuju se na prijavljene korisnike web-mjesta:

Sljedeći Uvjeti upotrebe primjenjuju se na vašu upotrebu portala My B. Braun za korisnike (dalje u tekstu: „My B. Braun”) društva B. Braun Melsungen AG (dalje u tekstu: „B. Braun”):

Prihvaćanjem Uvjeta upotrebe tijekom prve prijave na portal My B. Braun sklapate ugovor o korištenju s društvom B. Braun i prihvaćate Uvjete upotrebe portala My B. Braun navedene u nastavku. Uvjeti korisnika koji odstupaju i nisu u skladu s ovim Općim uvjetima upotrebe ne primjenjuju se.

Popis pojedinih trenutačnih ovlaštenih predstavnika društva B. Braun i njihove kontaktne adrese možete pronaći u impresumu portala My B. Braun.

Grupacija B. Braun (grupacija B. Braun obuhvaća sva društva koja su izravno ili neizravno međusobno povezana većinskim udjelom ili pravom glasa, dalje u tekstu: „grupacija B. Braun”) pruža informacije, aplikacije i dokumente kao uslugu vama kao korisniku portala My B. Braun te vam omogućuje da se izravno obratite zaposlenicima društva B. Braun.

Osnovne značajke portala My B. Braun 

 1.  Portal My B. Braun digitalnim putem pruža informacije i dokumente u vezi s proizvodima, terapijskim područjima i općim uslugama grupacije B. Braun.
 2. Portal My B. Braun omogućuje vam da izravno komunicirate sa zaposlenicima društva B. Braun.
 3. Ne naplaćuje se korisnička naknada. Društvo B. Braun zadržava pravo objavljivati oglase, uključujući oglase u obliku natpisa (banera), na portalu My B. Braun.

Pristup portalu My B. Braun dopušten je isključivo pravno sposobnim osobama koje imaju 18 ili više godina. Vaša upotreba internetskih servisa potvrđuje se korisničkim imenom i povezanom lozinkom koje sami unesete tijekom registracije. 

3.1. Sklapanje ugovora 

Ugovor o korištenju portala My B. Braun, koji obuhvaća i tada ponuđene aplikacije i informacije, sklapa se vašom registracijom na portalu My B. Braun te prihvaćanjem navedenih Uvjeta upotrebe i odredbi o zaštiti podataka. 

3.2. Pravo na raskid

Ovaj ugovor imate pravo raskinuti u roku od četrnaest dana te pritom niste dužni navesti razloge. 
Rok za raskid iznosi četrnaest dana od dana sklapanja ugovora.

Kako biste iskoristili svoje pravo raskida, o tome nas morate obavijestiti na adresu (umetnuti odgovarajuću adresu) slanjem jasne izjave (npr. pismom poslanim redovnom poštom, faksom ili e-poštom) o svojoj odluci da raskinete ovaj ugovor. U tu se svrhu možete koristiti primjerom obrasca za raskid koji se nalazi ovdje, iako on nije obavezan.

Da biste poštivali rok za raskid, dovoljno je da obavijest o korištenju prava na raskid pošaljete prije isteka roka za raskid.

Posljedice raskida
Ako raskinete ovaj ugovor, dužni smo vam bez odgode i najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada primimo vašu obavijest o raskidu ovog ugovora, vratiti sve uplate koje smo od vas primili, uključujući troškove dostave (uz iznimku dodatnih troškova koji su nastali zbog činjenice da ste izabrali drugačiju vrstu dostave od cjenovno najprihvatljivije standardne dostave koju smo vam mi ponudili). Novac ćemo vratiti istim načinom plaćanja koji ste vi upotrijebili pri originalnoj transakciji, osim ako s vama izričito usuglasimo drugačije. Ni u kojem slučaju nećete snositi troškove povrata novca.

Primjer obrasca za raskid:
(Ako namjeravate raskinuti ugovor, popunite ovaj obrazac i pošaljite nam ga.)

 • Primatelj [poduzetnik ovdje navodi ime, adresu i, ako je to primjenjivo, broj faksa i adresu e-pošte poduzetnika]:
 • Ja/mi (*) ovime raskidamo ugovor koji sam/smo sklopio(la)/li (*) u vezi s kupnjom sljedeće robe (*) / pružanjem sljedeće usluge (*)
 • Naručeno dana (*) / primljeno dana (*)
 • Ime potrošača
 • Adresa potrošača
 • Potpis potrošača (samo uz pisanu obavijest)
 • Datum

(*) Obrišite dijelove koji se ne odnose na vas.

3.3. Identifikacija, registracija i pristup portalu My B. Braun 

Upotreba ponuđenih usluga zahtijeva prethodnu registraciju korisnika na portal My B. Braun te prihvaćanje Uvjeta upotrebe kao i dodjelu osobne lozinke. 
Korisnik dodatno potvrđuje istinitost i točnost podataka koje je naveo u korisničkom profilu, posebice u vezi s imenom i prezimenom, adresom, društvom i adresom e-pošte. Korisnik je dužan bez odgode izvijestiti o svakoj promjeni svojih podataka. 
Pravo na upotrebu usluga putem portala My B. Braun automatski se gubi u slučaju povrede Uvjeta upotrebe ili u slučaju da društvo B. Braun po vlastitom nahođenju uskrati mogućnost upotrebe, pri čemu nije dužno navesti razloge uskraćivanja.

3.4. Upotreba pristupnih podataka, pristup portalu My B. Braun 

Pristupni podaci isključivo su namijenjeni osobnoj upotrebi relevantnog korisnika. Korisnik ne smije prosljeđivati podatke, posebice svoju lozinku, trećim stranama, uključujući članove obitelji ili kolege. Korisnik je obvezan uvijek čuvati tajnost pristupnih podataka, posebice lozinke, te spriječiti treće strane u neovlaštenoj upotrebi portala My B. Braun. Ako korisnik sazna za zloupotrebu pristupnih podataka ili na nju samo posumnja, o tome mora bez odgađanja obavijestiti društvo B. Braun. U slučaju zloupotrebe ili sumnje na zloupotrebu, društvo B. Braun ima pravo odmah blokirati pristup portalu My B. Braun. Korisnik snosi sve posljedice upotrebe portala od strane trećih strana u mjeri u kojoj je odgovoran za zloupotrebu pristupnih podataka. Korisnik je posebice odgovoran za zloupotrebu čak i ako je svojim nemarom omogućio neovlaštenu upotrebu pristupnih podataka. Odgovornost prestaje kada korisnik pisanim putem obavijesti društvo B. Braun (Kontaktne podatke potražite u impresumu) o neovlaštenoj upotrebi te kada, ako je to potrebno, korisnik promijeni svoju lozinku.

3.5. Završetak i povlačenje ovlaštenja za pristup 

Društvo B. Braun zadržava pravo bez navođenja razloga privremeno ili trajno blokirati pristupne podatke korisnika u slučaju povreda ovih Uvjeta upotrebe, posebice zbog lažnih podataka u korisničkom profilu, neovlaštenog prosljeđivanja pristupnih podataka, posebice lozinke, i/ili zloupotrebe portala My B. Braun. Društvo B. Braun također zadržava pravo uskratiti korisniku pristup s trenutnim učinkom ili uz primjereni otkazni rok te izvanredno i bez obavijesti raskinuti ugovorni odnos.

3.6. Usluge, usluge e-pošte 

3.6.1. Pristup informacijama 
Nakon uspješne identifikacije i registracije korisniku će na portalu My B. Braun biti omogućen pristup raznim informacijama, dokumentima i aplikacijama. 

3.6.2. Poruke e-pošte 
Korisniku će u sklopu portala biti ponuđene besplatne poruke e-pošte. Da bi primao te e-poruke, korisnik mora navesti adresu e-pošte kojom se služi isključivo on ili adresu e-pošte koja mu je dodijeljena na isključivu upotrebu. Navođenje drugih adresa e-pošte, posebice trećih strana, nije dozvoljeno. 

Otkazivanje usluga e-pošte omogućit će se odvojenom deaktivacijom. U slučaju tehničkih ili drugih problema, korisnicima je dostupna tehnička podrška za deaktivaciju na adresi mybbraun@bbraun.com.

4.1. Povjerljivost pristupnih podataka 

Vaši pristupni podaci namijenjeni su isključivo za vašu osobnu upotrebu ponude s njima postupajte povjerljivo.

4.2. Svrha upotrebe 

Svrha upotrebe ili sudjelovanja u postavljenim forumima kao i dodatnih servisa ograničena je na razmjenu mišljenja i iskustava sa zaposlenicima društva B. Braun ili s drugim registriranim korisnicima unutar pojedinačnih korisničkih skupina. 

4.3. Stavljanje materijala na internet koje vrši korisnik 

Tijekom sudjelovanja u forumima ili sobama za zajedničke projekte korisnici imaju mogućnost učitati vlastite materijale (npr. fotografije, tekstove itd.) na portal My B. Braun. Korisnici su isključivo odgovorni za sadržaj tih materijala. Korisnici ovime oslobađaju društvo B. Braun i sve njegove zaposlenike od svih potraživanja trećih strana, posebice potraživanja zbog povrede autorskih prava, prava na registrirani dizajn, prava žiga i/ili osobnih prava u vezi s njihovim materijalima. Korisnici dodatno osiguravaju da sadržaj materijala nije nezakonit, a posebice da se njime ne krši kazneni zakon. Društvo B. Braun zadržava pravo obustaviti stavljanje vaših materijala na internet ili ukloniti materijale koji su već dostupni na internetu ako postoji sumnja na povredu prava trećih strana ili zakonskih propisa, posebice kaznenih zakona. Društvo B. Braun korisniku ne duguje pregledavati njegove materijale radi takvih povreda ili na bilo koji drugi način. 

Neovisno o prethodno navedenim odredbama, društvo B. Braun zadržava pravo obrisati vaše materijale nakon isteka razumnog roka koji će odrediti samo društvo.

Dizajn portala My B. Braun kao i tekst, fotografije, grafike, rasporedi, zvukovni zapisi, animacije, videozapisi i baze podataka koje on sadržava zaštićeni su autorskim pravom i podliježu ostalim zakonima kojima se štiti intelektualno vlasništvo. U mjeri u kojoj nije drugačije utvrđeno, društvo B. Braun ima pravo na navedena prava.

Ponuda portala My B. Braun ne može se tumačiti na način da jamči, ni izričito ni implicitno, bilo kakva licencna prava uključujući, bez ograničenja, autorsko pravo, pravo na patent, žig ili drugo autorsko pravo društva B. Braun ili treće strane.

Korisnik je odgovoran redovito osiguravati podatke i informacije koji su za njega važni od gubitka, oštećenja i promjene na tehničkoj razini na način primjeren važnosti podataka.

Sve ovdje navedene informacije ili informacije u vezi s portalom My B. Braun smatraju se vlasništvom društva B. Braun. Korisnik te informacije ne smije otkriti trećim stranama bez prethodnog pisanog odobrenja društva B. Braun.

Sve povjerljive informacije dobivene od druge strane u sklopu ovog Ugovora ili u vezi s njime korisnik mora čuvati u strogoj tajnosti. Navedeno se ne odnosi na informacije koje postanu dostupne na drugi način ili kada druga strana pisanim putem dozvoli otkrivanje. U svakom slučaju, obveze klauzule o tajnosti primjenjuju se i nakon raskida ovog Ugovora.

Društvo B. Braun pohranjuje ove Uvjete upotrebe i osobne podatke navedene u korisničkom profilu u svrhe tehničke dodjele vaših kontaktnih partnera u grupaciji B. Braun i ciljanog pružanja informacija namijenjenih grupaciji. Dodatne informacije u vezi s postupanjem s podacima korisnika proizlaze iz pravila o zaštiti privatnosti.

Društvo B. Braun uvijek nastoji da portal My B. Braun bude dostupan bez prekida te da budu omogućeni prijenosi bez grešaka. No, to se ne može jamčiti, među ostalim, i zbog uvjeta rada na internetu. Pristup korisnicima može povremeno biti prekinut ili ograničen kako bi se omogućilo popravljanje, održavanje ili uvođenje novih funkcija ili usluga. Društvo B. Braun uvijek nastoji ograničiti učestalost i trajanje svakog privremenog prekida ili ograničenja.

Isključuje se odgovornost društva B. Braun za sve štete nastale uslijed upotrebe portala My B. Braun u skladu s ovim ugovorom ili bilo kojim drugim pravnim temeljem, posebice, no ne isključivo  

 • za točnost, preciznost, potpunost i aktualnost sadržaja na stranicama ili dokumenata objavljenih na portalu My B. Braun
 • za upotrebu podataka i dokumenata koji su dostupni na portalu My B. Braun 
 • za potpunu sigurnost od virusa na cijelom portalu My B. Braun. 

Ta ograničenja od odgovornosti posebice se, ali ne isključivo, odnose na izravne, neizravne, slučajne, posebne ili posljedične štete, posebice zbog izgubljene zarade ili gubitka pogodnosti, uključujući zbog gubitka podataka ili drugih poremećaja koji su rezultat upotrebe usluga na portalu My B. Braun zbog privremenih ograničenja ili prekida u pristupu portalu My B. Braun.

Prethodno navedena ograničenja od odgovornosti ne primjenjuju se u slučaju svjesne namjere ili grube nepažnje, uključujući svjesnu namjeru predstavnika ili zastupnika društva B. Braun, ili u slučaju povrede ključnih ugovornih obveza.  U mjeri u kojoj je društvo B. Braun optuženo za povredu ključnih ugovornih obveza, odgovornost za štete ograničena je na predvidive štete koje obično nastaju. Time se ne mijenja se odgovornost zbog skrivljenih ozljeda opasnih po život, tjelesnih ozljeda ili štete po zdravlje kao i zakonska odgovornost u skladu s njemačkim Zakonom o odgovornosti za proizvode. 

Društvo B. Braun zadržava pravo mijenjati i dopunjavati Uvjete upotrebe u bilo kojem trenutku i bez navođenja razloga. Korisnici portala My B. Braun o izmjenama i dopunama bit će obaviješteni na portalu. Korisnik se mora složiti s izmjenama i dopunama Uvjeta upotrebe. Ako korisnik ima prigovor na izmjene i dopune, svaka strana ima pravo raskinuti predmetni ugovor s trenutnim učinkom. U tu svrhu korisnik je dužan poslati prigovor u pisanom obrascu grupaciji B. Braun (mybbraun@bbraun.com). Ako korisnik ne prigovori i ne odobri Uvjete upotrebe u roku od četiri tjedna nakon što o njima bude obaviješten, društvo B. Braun ima pravo blokirati pristup portalu My B. Braun.

Međutim, nije moguće mijenjati i dopunjavati Uvjete upotrebe ako se izmjenama i dopunama ograničava sadržaj i opseg dobrovoljnog servisa društva B. Braun namijenjenog pojedinačnom korisniku na štetu korisnika niti ako se njima uvode nove obveze za korisnika koje dotad nisu bile navedene u Uvjetima upotrebe.

Izdavač

B. Braun Adria d.o.o.
Hondlova 2/9
10 000 Zagreb
Tel. +385 1 7789 444
Faks +385 1 7789 400
e-pošta bbraun.adria@bbraun.com

Upravni odbor
prof. dr. Heinz-Walter Große (predsjednik)
dr. Annette Beller
Anna-Maria Braun, dipl. iur. 
dr. Meinrad Lugan
Caroll H. Neubauer, dipl. iur.
dr. Joachim Schulz
Markus Strotmann 
Predsjednik Nadzornog odbora: prof. dr. Ludwig Georg Braun
Sjedište društva: Melsungen 
Sud na kojem je društvo registrirano: Okružni sud Fritzlar HRB 11 000
Sjedište društva: Melsungen
Sud na kojem je društvo registrirano: Okružni sud Fritzlar
HRB 11 000
Porezni identifikacijski broj 
DE 113055856

Uredništvo
B. Braun Melsungen AG
Odjel za zaposlenike
Korporativne komunikacije
Carl-Braun-Str. 1
34212 Melsungen
Telefon +49 (0) 56 61 71-0
Faks +49 (0) 56 61 71-35 69
e-pošta info@bbraun.com, press@bbraun.com

Isključivo mjesto nadležnosti za sve sporove nastale zbog upotrebe portala My B. Braun jest Melsungen, u kojem se nalazi sjedište grupacije B. Braun. Isključivo se primjenjuje pravo Savezne Republike Njemačke.

Svaki članak, odredba i klauzula ovog ugovora za koje se utvrdi da su u potpunosti ili djelomice nevažeći ili neprovedivi iz bilo kojeg razloga smatraju se zamijenjenima važećim i provedivim člankom, odredbom i klauzulom čiji sadržaj je u najvećoj mogućoj mjeri jednak sadržaju nevažećeg ili neprovedivog članka, odredbe i klauzule te navedeno ne utječe na valjanost ovog Ugovora.

Ovaj dokument možete ispisati uobičajenom funkcijom svojeg internetskog preglednika (najčešće „Datoteka” > „Ispis”).